Logo Zobacz również AGRO-TOP PRZEMYSŁ

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązkami wynikającymi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2018 r. poz. 1000/, przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym „AGRO-TOP” Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniewie.

Administratorem wszystkich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AGRO-TOP” Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniewie ul. Tadeusza Kościuszki 15; kod pocztowy 08-112 Wiśniew; e-mail: agro-top@agro-top.com.pl, tel./fax: 025 798 15 94 wew. 114.

Jednym z głównych celów RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych we wszystkich Państwach UE, dostosowanie przepisów do zmieniających się technologii przetwarzania danych osobowych, a także zapewnienie wszystkim osobom fizycznym możliwie jak największej kontroli nad przetwarzaniem ich danych osobowych oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu ich ochrony.

W AGRO-TOP Szanujemy Państwa prywatność i dokładamy najwyższej staranności, aby chronić Państwa dane osobowe, uwzględniając nowo wprowadzone przepisy RODO.

To w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej AGRO-TOP przetwarza dane osobowe zależy przede wszystkim od tego w jakim kontekście dane zostały zebrane, kogo te dane dotyczą i do czego są potrzebne oraz tego, jakie obowiązki prawne ciążą na AGRO-TOP. Przetwarzamy jedynie te dane, które są nam niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej. W sposób jasny i rzetelny informujemy naszych pracowników, współpracowników, klientów i kontrahentów o zakresie i sposobie przetwarzania ich danych osobowych, a także prawach jakie im przysługują.

Przetwarzanie jakichkolwiek danych osobowych w AGRO-TOP oparte jest na obowiązujących przesłankach zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, określonych w Rozporządzeniu.

Doceniamy zaufanie i fakt, że powierzyliście nam Państwo swoje dane osobowe. Mamy nadzieję, że przedstawione informacje będą dla Państwa przydatne.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego
„AGRO-TOP” Sp. z o.o.

 

Ogólne warunki handlu:

 1. Kupujący zobowiązuje się terminowo regulować wszelkie płatności w zamian za dostarczony towar.
 2. Fakturę uważa się za należycie opłaconą w dniu uznania rachunku Sprzedającego kwotą wskazaną na odpowiedniej fakturze VAT.
 3. W przypadku opóźnienia lub niekompletności płatności Sprzedający ma prawo wstrzymać dostawy do czasu uregulowania wszystkich zaległych płatności.
 4. Własność Towarów dostarczonych Kupującemu pozostaje przy Sprzedawcy i przechodzi na Kupującego z chwilą należytego uregulowania całej należności. W przypadku opóźnień w płatnościach Sprzedający może w dowolnym czasie i miejscu odzyskać towar na koszt Kupującego, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie Kupujący może w związku z tym ponieść.
 5. Z chwilą należytego uregulowania całej należności prawo własności dostarczonego towaru przechodzi na Kupującego.
 6. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za towar i jego przechowywanie, zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarno-higienicznymi.
 7. Reklamacje dotyczące stwierdzonych wad ilościowych i ukrytych jakościowych będą rozpatrywane przez Sprzedającego na podstawie pisemnej reklamacji Kupującego.
 8. Do reklamacji dołącza się dokumenty potwierdzające zasadność reklamacji, wyniki oględzin oraz dokumentację Sprzedającego dołączoną do reklamowanego towaru.
 9. Reklamacje ilościowe należy zgłaszać niezwłocznie po przyjęciu dostawy.

 

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować :

 • drogą elektroniczną: na adres e-mail: agro-top@agro-top.com.pl,
 • telefonicznie: tel./fax: 025 798 15 94 ,
 • listownie na adres:Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AGRO-TOP” Sp. z o.o.
  ul. Tadeusza Kościuszki 15
  08-112 Wiśniew lub Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AGRO-TOP” Sp. z o.o.
  Zakład Produkcyjny Łukowska 2, Gręzówka, 21-400 Łuków

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt:

 • e-mail: rodo@agro-top.com.pl;

 • tel.: 025 798 15 94 wew. 106;

 • adres do korespondencji:

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AGRO-TOP” Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniewie,
  Zakład Produkcyjny ul. Łukowska 2, Gręzówka, 21-400 Łuków